Obecně závazná vyhláška

č. 1 / 2008

 

ZMĚNA OZV č. 2/2005

Požární řád obce

 

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne 19.9. 2008 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o požární ochraně”)  a v souladu s § 10 písm. d)  a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 ze dne 26.1. 2005, Požární řád obce, se mění takto:

 

Příloha č. 1 nově zní:

                                                                                              

                                                                                            Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005

 

SEZNAM  SIL  A  PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK  POŽÁRNÍ  OCHRANY

PODLE  POŽÁRNÍHO  POPLACHOVÉHO PLÁNU  KRAJE  VYSOČINA

(1)      Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží Zásahová jednotka SDH.

(2)      V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně poplachu následující jednotky požární ochrany.

 

Název obce

Název části obce

Sídelní jednotka

Hasební obvod

Stupeň

nebezpečí

Rokytnice nad Rok.

Rokytnice nad Rok.

Rokytnice nad Rok.

Třebíč

III B

 

PŘEDURČENÉ JEDNOTKY PO A POŽADAVEK NA JEJICH DOBU DOJEZDU

Stupeň

popl.

Název

JPO

Kat.

Název

JPO

Kat.

Název

JPO

Kat.

Název

JPO

Kat.

1.

Třebíč

I

Rokytnice/Rok.

III/1

Čáslavice

III/1

 

 

2.

Stařeč

III/1

Předín

III/1

Třebíč

I

Želetava

II/1

 

Okříšky

III/1

Opatov

III/1

Jaroměřice/Rok.

II/1

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl.  2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

 

Ing. Věra  Václavková

místostarostka

 

 

Josef  Herbrych

starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   22.9.2008

 

Sňato z úřední desky dne:    8.10.2008

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *