OPATŘENÍ č.  2 / 2007

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
V OBCI  ROKYTNICE NAD ROKYTNOU

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne  24.8. 2007 usneslo vydat, podle § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto opatření, kterým se vydává Řád veřejného pohřebiště v obci Rokytnice nad Rokytnou.

Článek  1
Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci a k.u. Rokytnice nad Rokytnou na pozemku parc. č. 258.

2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Rokytnice nad Rokytnou, která správu pohřebiště vykonává prostřednictvím p. Ladislava Jabůrka, Rokytnice n. Rokytnou 246 /dále správce pohřebiště).

Článek  2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba neomezena.

Článek  3
Pořádek na pohřebišti

1. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
2. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména:
- chovat se hlučně,
- provozovat hudební produkce s výjimkou smutečních obřadů,
- požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky,
- odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených,
- používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny,
- Ukládat nádoby, nářadí a jiné předměty na zelené pásy a místa kolem hrobových míst,
3. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
9. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek  4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků
e) pronájem hrobových míst
f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikace, oplocení a zeleně v areálu pohřebiště
h) zajišťování likvidace odpadu
i) zajišťování vody na zalévání a půjčování konví

Článek  5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8,
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
d) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek  6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Do veřejné zeleně na pohřebišti včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který pro pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9  zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek  7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště v urnách, v urnových schránkách, na hrobech nebo v urnových hrobech.
3. Před uložením lidských pozůstatků ověří správce pohřebiště údaje potřebné pro evidenci související s provozováním pohřebiště z listu o prohlídce mrtvého, který předloží pozůstalí.
4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
5. Lidské pozůstatky se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu, pokud důležitý zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu.
6. Správce pohřebiště může na žádost nebo se souhlasem nájemce povolit, aby do téhož hrobu byli uloženi další zesnulí příbuzní, popř. i jiné blízké osoby, a to po uplynutí tlecí doby za předpokladu dodržení § 22 odst. 3 zákona.
7. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
8. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
9. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek  8
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 23 let.

Článek  9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm pod úrovní terénu;
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva pod.;
c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů;
d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny;
e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

3. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
a) dobu výstavby hrobky
b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
d) podmínky používání komunikací pohřebiště
e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
f) povinnost dozoru při výstavbě
g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
b) způsob a cyklus revizí hrobky.
       Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
a) respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací,
b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně,
e) výkopové práce zajišťovat tak, aby nezasahovaly do cest nebo pod základy sousedních rámů,
f) práce spojené s údržbou a okrašlováním pronajatého hrobového místa,
g) odborné práce řemeslné povahy, zejména práce kamenosochařské smí na pohřebišti provádět pouze zaměstnanci odborných firem. K výjimce je nutný souhlas správce pohřebiště.   

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu nejpozději do 48 hodin a to včetně odklizení zbylého materiálu a zeminy.

Článek  10
Zánik práva k užívání hrobového místa, zrušení hrobu a odstranění náhrobku

1. Právo k užívání hrobového místa na pohřebišti zaniká:
a) po uplynutí sjednané doby nájmu hrobového místa dle nájemní smlouvy, pokud nájemce nepožádá o prodloužení doby propůjčení místa,
b) před uplynutím sjednané doby pronájmu hrobového místa, jestliže:
- poměry na pohřebišti, zejména nedostatek míst si takový postup vyžadují, nebo je nutné provedení naléhavých úprav,
- není zaplacena příslušná částka za obnovu práva nájmu místa na pohřebišti,
- má být pohřebiště nebo jeho část z úředního rozhodnutí uzavřena nebo zrušena,
- místo není udržováno v dobrém stavu.

2. Podmínkou pro zánik práva užívání místa na pohřebišti je, že správce hřbitova nejméně 3 měsíce předem upozornil nájemce místa na některou z výše uvedených skutečností,  přičemž nájem zaniká uplynutím této lhůty od doručení upozornění.
 
3. Není-li známa adresa nájemce, upozorní správce pohřebiště na tyto skutečnosti formou veřejného vyhlášení  po dobu 15ti dnů na vývěsní desce. V tomto případě tříměsíční lhůta počne běžet ode dne vyhlášení.

4. Zanikne-li nájemní doba k hrobovému místu na pohřebišti, vyzve správce pohřebiště nájemce a v případech,  kde není známa jeho adresa jej vyzve formou veřejného vyhlášení na vývěsní desce (po dobu 15ti dnů), aby do šesti týdnů odstranil náhrobky, rámy apod. Pokud se tak nestane ve stanovené lhůtě a není-li možno ponechat tyto předměty na původním místě, správce pohřebiště:
a) zajistí práce na náklady a nebezpečí nájemce,
b) demontované díly uskladní.

5. Pokud se vlastník demontovaných dílů nepřihlásí ani po uplynutí jednoho roku od zániku práva k pronajatému místu, naloží s takovými předměty správce pohřebiště způsobem stanoveným zákonem pro naložení s věcmi opuštěnými (§ 135, odst.3 občanského zákoníku)

6. Ostatky a urny se po ukončení nájemního vztahu k místu na pohřebišti buď ponechají  na původním místě, nebo se uloží na místě k tomu vyhrazeném.

7. Hroby, hrobky a urny, o nichž rozhodlo zastupitelstvo obce, že mají  kulturní a historickou hodnotu, nesmějí být po uplynutí doby odstraněny, i když nájemní vztah k hrobovému místu již zanikl.

Článek  11
Účinnost

Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

V Rokytnici nad Rokytnou dne  24.8. 2007

 

Ing. Věra  Václavková
místostarosta   

Josef  Herbrych
starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 28.8. 2007

Sňato z úřední desky: 15.9. 2007

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *