OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
obce  Rokytnice nad Rokytnou
č.  2/2005
     Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne  26.1.2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně")  a v souladu s § 10 písm. d)  a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

 

POŽÁRNÍ  ŘÁD  OBCE

Čl. 1
Úvodní ustanovení

     Tato vyhláška obce Rokytnice nad Rokytnou upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími  jednotkami požární ochrany
a) Jednotka  CS Třebíč, kategorie JPO I, se sídlem v  Třebíči
b) Jednotka SDHO Čáslavice, kategorie JPO III, se sídlem v Čáslavicích
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 zastupitelstvo
a) ukládá radě obce předkládat zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany v obci minimálně   1 x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce ,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu  osobu odborně způsobilou nebo technika požární ochrany Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce .

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a)  Pálení zbytků po těžbě lesních porostů
Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena  jednotlivými provozovateli, kteří jsou povinni toto ohlásit na Krajské operační středisko HZS kraje Vysočina v Jihlavě, tel. 567 584 401 - 406. 
b)  Sklizeň sena, obilovin a likvidace slámy
Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena  jednotlivými provozovateli, kteří jsou povinni toto ohlásit na Krajské operační středisko HZS kraje Vysočina v Jihlavě, tel. 567 584 401 - 406. 
c)  Pořádání společenských a sportovních akcí v místní Sokolovně
Požární bezpečnost je zajišťována pořadateli jednotlivých akcí.

 
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje doba, kterou vyhlásí hejtman kraje Vysočina nařízením kraje.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Sokolovna
      Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena jednotlivými uživateli vlastníkem objektu.
 
b) Zemědělské družstvo Rokytnice nad Rokytnou
      Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena jednotlivými provozovateli a vlastníkem objektů. Konkrétní   složení   požární   hlídky   a počet  osob   bude   součástí   dokumentace  PO vlastníka objektů a provozovatele.
      
c) Provozovna Horáckého kovodružstva
    Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena  jednotlivými provozovateli a vlastníkem objektů. Konkrétní   složení   požární   hlídky   a počet  osob   bude   součástí   dokumentace  PO vlastníka objektů a provozovatele.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce  je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 1.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení

(1) Obec  zřizuje jednotku  sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 2. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky/jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2. Přílohy č. 1 a č.2 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce/města.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v místě dislokace jednotky nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

(1) Obec/město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené zdroje

1.  Rybník nad koupalištěm
2.  Rybník na Veverce
b) umělé zdroje
1.  Síť hydrantů veřejného vodovodu
c) víceúčelové zdroje
1.  Koupaliště

(2) Obec  v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce  požární ochrany uvedeným v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, územní odbor  Třebíč.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje .
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatel) nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1)  Obec/město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou "Ohlašovna požárů"
a)  Obecní úřad Rokytnice nad Rokytnou, tel.: 568 882 635 v době 7:00 - 15:00
b)  Antonín Novák, Rokytnice nad Rokytnou 206, tel.: 728 350 802
c)  Milan Kašpárek, Rokytnice nad Rokytnou 235, tel.: 607 688 618 

Čl. 8
Způsob vyhlášení požární poplachu

     Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí:
a) signálem "POŽÁRNÍ  POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec tón) nebo
b) signálem "POŽÁRNÍ  POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
     V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci/městě vyhlašuje ruční sirénou nebo sirénami na požárních vozech.

Čl. 9
Síly a prostředky

     Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

     Touto vyhláškou se ruší  Požární řád obce ze dne 1.1.1997

Čl. 11
Účinnost

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  patnáctým dnem po vyhlášení

…………………………                                                 …………………………
místostarosta obce                                                     starosta obce     
 

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *