Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

OBEC  ROKYTNICE  NAD  ROKYTNOU

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2008

O MÍSTNÍM POPLATKU
ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne 21.11.2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zák. č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst.2, písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Obec Rokytnice nad Rokytnou touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek”).

2. Správu poplatku provádí Obecní úřad Rokytnice nad Rokytnou (dále jen ”správce poplatku”).

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  1) , 2) .
Poplatníkem dle této vyhlášky jsou fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství zvláštními způsoby uvedenými v Čl. 5 této vyhlášky.

Čl. 3
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství 3) považují prostranství jak graficky znázorněná na katastrální mapě obce, která tvoří přílohu této vyhlášky.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství:
a) nejméně 7 dní před započetím užívání;
b) v mimořádných případech je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání;

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu,  povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 5
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtverečný a každý i započatý den:

a) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje,
vč. poskytování prodeje z vozidel  20,-- Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb,
vč. poskytování služeb z vozidel  10,-- Kč
c) za umístění stavebního zařízení 2,-- Kč
d) za umístění skládek 5,-- Kč
e) za umístění reklamního zařízení  10,-- Kč
f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 2,-- Kč

2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto: 
a) za umístění reklamního zařízení 200,-- Kč za m2
a měsíc

3. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený vyšší sazbou.

Čl. 6
Splatnost poplatku

1. Poplatek podle Čl. 5 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

2. Poplatek podle Čl. 5 odst. 2 je splatný do konce příslušného měsíce.

Čl. 7
Osvobození

Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny:
a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) osoby zdravotně postižené za vyhrazení trvalého parkovacího místa,
c) stavebníci rodinných domů po dobu stavby, za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních materiálů, nejdéle však do 6 měsíců po uplynutí termínu pro dokončení stavby stanoveného ve stavebním povolení,
d) stavebníci, kteří provádí stavby na základě ohlášení, za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních materiálů, a to po dobu 6 měsíců od data ohlášení,
e) osoby, které využívají veřejné prostranství pro jednorázovou skládku v rozsahu 2 dnů.
f) Obec Rokytnice nad Rokytnou.


Čl. 8
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  4).

Čl. 9
Zrušovací a přechodné ustanovení

1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 ze dne 17.12. 2003, o místních poplatcích.

2. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem  1. ledna 2009.

Ing. Věra  Václavková
místostarostka   

Josef  Herbrych
starosta


1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
3) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
4) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.11.2008

Sejmuto z úřední desky dne: 12.1.2009

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *