Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE VSTUPNÉHO

OBEC  ROKYTNICE  NAD  ROKYTNOU

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2008

O MÍSTNÍM  POPLATKU ZE VSTUPNÉHO

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne  21.11.2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.  1
Úvodní ustanovení

1. Obec Rokytnice nad Rokytnou touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“)

2. Správu poplatku provádí Obecní úřad Rokytnice nad Rokytnou (dále jen “správce poplatku”).

Čl.  2
Předmět poplatku, poplatník 

Předmět poplatku a osoba poplatníka a jsou určeny v § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  1).

Čl.  3
Ohlašovací  povinnost

1. Poplatník je povinen nejpozději  7 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání.

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu,  povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

3. Do 15 dnů po skončení akce je poplatních povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl.  4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na: 
b) kulturní akce (diskotéky a taneční zábavy)………10 %
c) prodejní akce (burzy, tržiště. aukce………………10 %
d) reklamní akce ………………………………….…10 %
 

2. V případě, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb, platí se poplatek s nejvyšší sazbou.

Čl.  5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.


Čl.  6
Osvobození a úlevy

Od poplatku jsou osvobozeny :
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) akce pořádané místními společenskými organizacemi, které výtěžek ze vstupného používají na rozvoj své činnosti.


Čl. 7
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  2).

Čl. 8
Zrušovací a přechodné ustanovení

1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 ze dne 17.12. 2003, o místních poplatcích.

2. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1009.

Ing. Věra  Václavková
místostarostka   

Josef  Herbrych
starosta


1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. Pozn. Za součást vstupného se považuje i finanční částka, za kterou pořadatel poskytuje další služby (např. občerstvení, místenky), zahrnul je do vstupného a podmiňuje celou touto částkou vstup na akci .
2) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.11.2008

Sňato z úřední desky dne:12.1.2009

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *