Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

OBEC  ROKYTNICE  NAD  ROKYTNOU

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2008

O MÍSTNÍM  POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne  21.11.2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.  1

1. Obec Rokytnice nad Rokytnou touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“)

2. Správu místního poplatku provádí Obecní úřad Rokytnice nad Rokytnou (dále jen “správce poplatků”).

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

1. Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  1).

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu uvedení výherního hracího přístroje do provozu a to ve lhůtě do 10 dnů od uvedení do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ , čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, jeho umístění a stavy elektromechanických a elektronických počítadel při zahájení a ukončení činnosti.

3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,-- Kč na tři měsíce.

2. V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než tři měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v hotovosti nebo formou bezhotovostního styku na účet správce poplatku:
a) vždy do konce jednotlivých čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
b) poplatek může být uhrazen za příslušný kalendářní rok jednorázově.

Čl. 6
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  2).

Čl. 7
Zrušovací a přechodné ustanovení

1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 ze dne 17.12. 2003, o místních poplatcích.

2. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ing. Věra  Václavková
místostarostka   

Josef  Herbrych
starosta


1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
2) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.1.2008

Sňato z úřední desky dne:  12.1.2009

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *