Obec Rokytnice nad Rokytnou

Obecně závazná vyhláška
č. 5/2005

O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ DANĚ Z NEMOVITOSTI

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou na svém zasedání dne 26.10.2005, usneslo vydat na základě ustanovení § 11 odst. 3, písm. A) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm i) zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Touto obecně závaznou vyhláškou:
a) v obci Rokytnice nad Rokytnou se základní sazba daně u obytných domů a u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům 1) , u bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů 2), zvyšuje o jednu kategorii v členění koeficientů z koeficientu 1,0 na koeficient 1,4.
b) V místní části Veverka, základní sazba daně u obytných domů a u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům 1), u bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů 2) se násobí koeficientem 1,0.

Čl. 2

Zrušuje se

Vyhláška č. 1/2001, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Čl. 3

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

-------------------------------------    ------------------------------------------
       Antonín Novák                                  Josef Herbrych
       místostarosta                                           starosta

 

1) § 11 odst.1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů
2) § 11 odst.1 písm. f) zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *