Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2008 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

OBEC  ROKYTNICE  NAD  ROKYTNOU 

Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2008

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne  21.11.2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2  zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek  1
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky.

1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů, včetně nakládání se stavebním odpadem (dále jen “systém”) vznikajících na katastrálním území obce Rokytnice nad Rokytnou (dále jen “území obce”).

2. Vyhláška se vztahuje na:
a) fyzické osoby mající na území obce trvalý pobyt a fyzické osoby, které se na území obce zdržují a produkují odpad,
b) fyzické osoby vlastnící na území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
c) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a mají uzavřenu písemnou smlouvu s obcí o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.


Článek  2
Třídění komunálního odpadu

1. Komunální odpad (dále jen "odpad") se třídí na následující složky:
a) papír a lepenka,
b) sklo (barevné a bílé),
c) plasty,
d) nápojové kartony,
e) nebezpečné složky komunálního odpadu,  f) kovy,
g) velkoobjemový odpad,
h) odpad z údržby zeleně v zahradách a parcích,
i) biologicky rozložitelný komunální odpad

2. Tříděný odpad je shromažďován do speciálních sběrných nádob barevně odlišených a označených druhem odpadu a místech, jejichž umístění na stanovištích je uvedeno v příloze této vyhlášky.

Článek 3
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 1) je zajišťován:
a) 2x za ročně mobilním svozem prostřednictvím svozové firmy – místo a čas bude vymezován obcí.
b) Odevzdáním do sběren a výkupen odpadu a jiných míst, pokud je v nich organizován sběr určitých nebezpečných složek komunálního odpadu (např. specializované provozovny, lékárny apod.).


Článek  4
Sběr a svoz objemného odpadu

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).

2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován mobilním způsobem jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, a vyhlášeny v místním rozhlase.

Článek  5
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1. Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky.
2. Stanoviště sběrných nádob pro směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.   
3. Pro shromažďování a odkládání směsného komunálního odpadu jsou:
a) typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad po vytřídění (popelnice, kontejnery), slučitelné se svozovou technikou příslušné svozové firmy. Oprávněné osoby stanovené v Čl. 1 odst. 2 této vyhlášky jsou povinny zajistit si pro shromažďování tohoto odpadu dostatečný počet sběrných nádob.
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného odpadu,
c) skládka Petrůvky.

Článek  6
Realizace svozu jednotlivých složek komunálního odpadu

Svoz odpadů v obci je realizován v souladu s následujícím harmonogramem:
a) perioda svozu sběrných nádob směsného komunálního odpadu je na celém území obce:
• v letním období 1x za čtrnáct dní
• v zimním období 1x za týden
b) přistavení kontejnerů pro mobilní svoz bude zajišťováno v předem stanovený den, který bude oznámen na úřední desce a vyhlášen místním rozhlasem;
c) případné výjimky ze stanoveného harmonogramu budou vždy zveřejněny na úřední desce a vyhlášeny místním rozhlasem.


Článek  7
Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání se ukládá do rozměrově vhodných kontejnerů.
3. Odvoz a likvidace stavebního odpadu je na náklady jednotlivých osob. 
4. Stavební odpad je možno ukládat, po dohodě se správcem skládky, na skládku Petrůvky.

Článek  8
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 2), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

Článek  9
Zrušuje se

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne 26.4. 2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů.

Článek  10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Věra  Václavková
místostarostka   

Josef  Herbrych
starosta


1. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2. např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů;  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů;

Vyvěšeno na úřední desce dne:        23.11.2008        

Sňato z úřední desky dne:               12.1.2009


                                                                                                Příloha
k Obecně závazné vyhlášce č. 6/2008

Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad
v obci Rokytnice nad Rokytnou

PAPÍR před samoobsluhou
„Na chalupách“
SKLO  před samoobsluhou
u kina
na koupališti
„Na chalupách“
Na „Veverce“
PLASTY
NÁPOJOVÉ KARTONY u kina
na koupališti
na „Veverce“
„Na chalupách“
u hospody
KOVY mobilní svoz
OBJEMNÝ ODPAD mobilní svoz
BIOODPAD 


Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad

PAPÍR
Ukládá se:

• noviny
• časopisy
• knihy, brožury, sešity
• rozložené papírové krabice
• čisté papírové obaly a sáčky
• karton
• reklamní letáky
• kancelářský papír

Nikdy nedáváme:
• použité papírové kapesníčky, ubrousky
• uhlový papír (kopírovací)
• voskový papír
• mastný papír SKLO
Ukládá se:

• láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
• sklo barevné
• velké skleněné střepy
• tabulové sklo

Nikdy nedáváme:
• zrcadla
• drátěné sklo
• keramika
• žárovky, zářivky, výbojky
• televizní obrazovky
• automobilová skla PLAST
Ukládá se:

• plastové obaly
• igelitové tašky a sáčky
• PET láhve – sešlápnuté s víčky
• kelímky od jogurtů a jiných potravin
• PEHD obaly, plastové obaly od šamponů, mýdel, mycích, čistících a pracích prostředků
• nápojové kartony od mléka, džusů, vína apod.

Nikdy nedáváme:
• guma, pneumatiky
• molitan, kabely
• podlahové krytiny, lina PVC
• textil z umělých vláken
• nádoby od léčiv

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *