Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

OBEC  ROKYTNICE  NAD  ROKYTNOU

Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2008

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne  21.11.2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.  1

1. Obec Rokytnice nad Rokytnou touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ”poplatek”).

2. Správu tohoto místního poplatku provádí Obecní úřad Rokytnice nad Rokytnou (dále jen ”správce poplatku”).

Čl.  2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů platí:
1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn        společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto  osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl.  3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti do 10 dnů.

2. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční číslo této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

3. Poplatníci stanoveni podle Čl. 2 odst. 1 a odst. 2 této vyhlášky jsou povinni  ohlásit správci poplatku zánik jejich poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci nebo změny k vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl.  4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro fyzické osoby dle článku 2, odst. 1 a odst. 2 této vyhlášky činí 450,-- Kč a je tvořena:
a) částkou 200,-- Kč za osobu a kalendářní  rok dle § 10b odst. 3, písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákona”).
b) částkou  250,-- Kč za osobu stanovenou na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, v souladu s § 10b odst. 3, písm. b) zákona.

2. Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl.  5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v hotovosti nebo formou bezhotovostního styku na účet správce poplatku:
a) jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku,
b) po dohodě se správcem poplatku ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března  a do 30. září příslušného kalendářního roku,
c) pro poplatníka stanoveného v Čl. 2 odst. 2 této vyhlášky do 30. září příslušného kalendářního roku.

Čl.  6
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby, které jsou hospitalizovány déle než 6 měsíců v léčebných zařízeních,
b) osoby v obci dlouhodobě nežijící s neznámou adresou pobytu,
c) osoby, které se prokazatelně zdržují po celý rok v zahraničí,
d) děti žijící ve společné domácnosti, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší 1 rok věku,
e) každé třetí a další dítě do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší věk 17 let,
f) členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s platnou smlouvou o členství.
g) majitele rekreačních chat evid. č. 1 až 6 v lokalitě “Na chobotě”.
h) osoby jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny Obecní úřad Rokytnice nad Rokytnou, č. 67.

Čl.  7
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  1).

Čl.  8
Zrušovací a přechodné ustanovení

1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 16.2. 2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl.  9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ing. Věra  Václavková
místostarostka                                          Josef  Herbrych
                                                                      starosta


1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Vyvěšeno na úřední desce dne:  23.11.2008

Sňato z úřední desky dne:  12.1.2009

Příloha k OZV č. 7/2008

Rozúčtování nákladů roku 2008

za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
v obci Rokytnice nad Rokytnou

Skutečné náklady na svoz a sběr
netříděného komunálního odpadu 437 588,-- Kč
Počet osob rozhodných pro rozúčtování skutečných nákladů 870
Náklady za svoz a sběr netříděného komunálního odpadu
na osobu a rok 503,-- Kč
Výše poplatku pro r. 2009
Za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci 450,-- Kč
Za stavbu určenou k rekreaci 450,-- Kč

Projednáno na zasedání zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou  dne ………

Ing. Věra  Václavková
místostarostka

Josef  Herbrych
starosta

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *