OPATŘENÍ č. 1/2007

Pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení” na území obce Rokytnice nad Rokytnou

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne 24.8. 2007  usneslo vydat v souladu  s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Rokytnice nad Rokytnou, kterými se nahrazuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 ze dne 9. 5. 2000, o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení” na území obce Rokytnice nad Rokytnou.

Čl.  1
Základní ustanovení

Fond rozvoje bydlení slouží k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu obce, popřípadě na v té souvislosti prováděné nástavby či vestavby bytů a připojení opravovaných domů na technické sítě a k poskytování účelových půjček na zvelebení obytných budov, rekonstrukci rodinných domů a bytů podle stanovených pravidel a podmínek v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu v souladu se stanovenými podmínkami.

Čl.  2
Příjmy fondu

1. Příjmy z fondu jsou:
a) půjčky, případné dotace a výpomoci ze státního rozpočtu,
b) dotace, případně výpomoci z rozpočtu územního (regionálního) orgánu,
c) dary a případné výpomoci  z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.),
d) splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům budov a bytů a úrokové výnosy z nich,
e) jiné příjmy.

2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.

Čl.  3
Výdaje fondu

1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček vlastníkům bytových domů a bytů při nejnižším úroku 4% a nejdelší splatnosti 4 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených.

2. Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu podle čl. VI. a náklady výběrového řízení dle čl. IV.

3. Půjčky z fondu mohou získat pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy na území obce a které přijmou závazek poskytnutou půjčku  podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov použít.

 

 

4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Kód Účel: Splatnost Úrok Max. částka
01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let 4 roky 4% do 25.000,- Kč na jeden dům
02 Obnova fasády domu vč. oplechování
u domu staršího 10 let včetně klempířských prací 4 roky 4% do 25.000,- Kč
na jeden dům
03 Nástavba (vestavba) dalšího bytu 4 roky 4% do 50.000,- Kč   na jeden nový byt
04 Modernizace domu (bytu) připojením na technické sítě (např. plyn, voda, kanalizace) 4roky 4% do 20.000,- Kč
na jeden dům nebo byt

Do položky 03 (nástavba popř. vestavba dalšího bytu) lze zařadit veškeré nástavby, vestavby, přístavby a vnitřní konstrukce rodinných domů a bytů, týkající se rozšíření bytového a domovního příslušenství, stavební modernizace domů a bytů, zřízení WC, koupelen, zádveří, verand, komor, kotelen, zateplení budov, a to i tehdy, kdy dochází k rozšíření existujícího bytu a nevznikne tím další byt.

5. U jednoho domu je možné čerpat půjčku pouze na účely uvedené v Čl. 3, odstavci 4 pod pořadovými čísly 01, 02, 03 a 04.
a) Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu s výjimkou Čl. III odst. 6.
b) Půjčku je nutno vyčerpat do 1 roku po podpisu smlouvy mezi obcí a vlastníkem objektu.
c) Začátek splácení jistiny a úroku včetně termínů  je stanoveno ve smlouvě mezi obcí a vlastníkem objektu

6. U domů, ve kterých je více samostatných, trvale obydlených bytových jednotek, lze na každou další bytovou jednotku poskytnout půjčku pod pořadovým číslem 04.

Čl.  4
Výběrové řízení

1. Osoby, které splňují podmínky dle čl III. odst. 3, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběr. řízení. Výběrové řízení organizuje obec pro každý kalendářní rok samostatně.

2. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví v rozmezí od 21 do 30 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.

3. Obsah žádosti se stanoví vývěskou dle odst. 2. Žádosti musí vždy obsahovat zejména:
a)  jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby,
c)  přesné označení předmětné obytné budovy:
- adresa, číslo popisné, číslo parcely, katastrální území
- doklad o vlastnictví domu nebo bytu,
- stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na kterou je žádáno o půjčku,
- příslušnou projektovou dokumentaci,
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně,
f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,
g) požadovaná částka úvěru  podle tabulky v čl. III. a způsob jejího výpočtu,
h) u subjektů dle čl. III., odst. 3, bude použito zajištění závazků v souladu s ustanovením § 544 a násl. Občanského zákoníku a to zejména ručením dvěma ručiteli.

4. Obec může pro snazší zpracování žádosti podle odst. 3 vydat závazný formulář, který však, v případě, že byl vydán, musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.

5. Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne zastupitelstvo obce. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách,. Výsledek nepodléhá právu odvolání.

6. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzvání k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy na obec Rokytnice nad Rokytnou do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Smlouvu o půjčce neuzavře obec rovněž v případě, že žadatel včas nepředloží obci některý z podkladů stanovených touto vyhláškou pro uzavření smlouvy.

7. Výběrové řízení probíhá zásadně jen jedenkrát v kalendářním roce a o všech podaných žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v dubnu příslušného roku, s výjimkou roku 2000, kdy o termínu uzavření smluv rozhodne zastupitelstvo obce.

8. Z výše uvedeného důvodu se žádosti, u nichž obec zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nemohou vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako posledního k podání žádosti o půjčku.

Čl.  5
Smlouva o půjčce

1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, uzavře obec smlouvu o půjčce, a to bez zbytečných odkladů.

2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:
a) smluvní strany,
b) identifikaci typu půjčky podle čl. III.,
c) celkovou částku půjčky, v případě více titulů i skladbu,
d) lhůtu splatnosti půjčky,
e) splátkový kalendář (včetně dne v příslušném měsíci),
f) způsob splácení (příkazem, složenkou apod.),
g) závazek žadatele k užití půjčky k dohodnutému účelu,
h) smluvní pokutu za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30% z poskytnuté půjčky),
i) záruku za půjčku, tj. písemný doklad o zajištění poskytovaného úvěru, který bude nedílnou  součástí smlouvy o půjčce (např. písemné notářsky ověřené prohlášení ručitelů apod.),
j) souhlas žadatele s kontrolním působením peněžního ústavu a obce.

3. Obec může v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.

Čl.  6
Režim čerpání prostředků fondu

O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a žadateli uzavře obec smlouvu s peněžním ústavem. Jednotlivá čerpání budou rozlišena variabilními symboly (číslo smlouvy).

Čl.  7
Ustanovení doplňková a přechodná

1. V odůvodněných případech, po projednání a schválení v zastupitelstvu, může být splácení jistiny zahájeno později než od ledna roku následujícího po roce poskytnutí půjčky. Tato skutečnost nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.

2. Systém poskytování půjček upravených těmito pravidly podléhá kontrole obce, peněžního ústavu – finanční toky, Ministerstva financí – dodržení účelovosti poskytnutých prostředků a Ministerstva pro místní rozvoj.

3. Obesní úřad je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit zastupitelstvu obce vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.

4. Zůstatek fondu, po uskutečněném výběrovém řízení a po převodu příslušné částky na účty žadatelům, může obec využít k uložení na termínovaný vklad za podmínky, že garantuje vrácení takto použitých prostředků na účet Fondu do 21. 12. téhož roku.

Čl.  8
Účinnost

Toto Opatření č. 1/2007 – Pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení” na území obce Rokytnice nad Rokytnou nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

 


Ing. Věra Václavková
místostarostka   

Josef  Herbrych
starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.8.2007

 

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *