SMĚRNICE

 

 Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou

 

kterou se stanoví  Pravidla  pro poskytování finanční podpory prospěšným projektům.

Hlavním smyslem  je vytvoření jednotného systému přidělování různých typů příspěvků, grantů, dotací občanům i organizacím na projekty, které lze chápat jako prospěšné, chápáno z hlediska širokého přínosu pro občany i obec.

Cílem finanční podpory je zkvalitnění nebo rozšíření nabídky zájmových volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé na území obce  Rokytnice nad Rokytnou, výchovné, vzdělávací a znalostní projekty podporující pozitivní vývoj zejména u dětí a mládeže.

 

Kategorie:  

·         Sportovní aktivity

·         Společenské,kulturní a vzdělávací aktivity

·         Materiálně technické vybavení pro volný čas

·         Pravidelná soutěžní činnost

 

 

1.Úvodní ustanovení

Tato pravidla upravují postup obce  Rokytnice nad Rokytnou při poskytování finanční podpory z rozpočtu obce  Rokytnice nad Rokytnou fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty, zejména v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit.  

 

2.Postup při poskytování finanční podpory

Postup žadatele :

1.   Podpora se poskytuje na základě předložení písemné žádosti na předepsaném formuláři. /k dispozici na Obecním úřadě  Rokytnice n.R. /

2. Žádosti se podávají ve stanovených termínech a to 2x do roka v termínech k 15.12. a 15.6. na následující období. Pro kategorii “Pravidelná sportovní činnost“ se podávají žádosti 1x ročně k 15.12. pro následující rok.Termíny budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce. Stejným způsobem jsou zveřejněny i termíny pro podání žádosti v případě dalšího kola.

Žádost je podána včas, je-li v poslední den stanoveného termínu v podatelně obce, nebo je-li odeslána  poštou, je platný den, kdy byla žádost označena razítkem České pošty. Na žádosti po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

 

Postup obce :

1.   Rada obce prověří formální záležitosti podané žádosti. V případě zjištěných nedostatků vyzve  žadatele k jejich odstranění, případně doplnění žádosti a stanoví k tomuto úkonu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 dní.

2.   Rada obce posoudí předložené žádosti podle obecných podmínek /viz.obecné podmínky/, o jednání se pořizuje zápis, který musí obsahovat výsledky o hlasování o jednotlivých   žádostech a závěr k jednotlivým žádostem.

3.   O poskytnutí finanční podpory  rozhoduje   zastupitelstvo obce.

4.   O poskytnutí finanční podpory se uzavře mezi obcí a žadatelem písemná smlouva.

 

 

3.Podmínky pro poskytnutí finanční podpory

Všeobecné podmínky

1.   Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty uvedené v záhlaví.

2.   Rozhodující je veřejný prospěch akce ( četnost cílové skupiny, na kterou je akce zaměřena, dopad a význam akce pro obyvatele obce, propagace obce apod.)

3.   Finanční podpora se poskytuje na úhradu nákladů nebo poměrné části nákladů  realizovaného projektu či činnosti.

4.   Rozpis těchto nákladů je povinnou součástí žádosti.

5.   Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok a výše poskytnuté podpory závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce.

6.   Výše podpory na jednu akci může dosáhnout max. 50% uznatelných nákladů.  

7.   V daném roce může každý žadatel podat žádosti o podporu maximálně  do výše 20 000,- Kč  bez ohledu na kategorii podpory.  Výše podpory se nevztahuje na kategorii „Pravidelná soutěžní činnost“

8.   Výši podpory v kategorii „Pravidelná soutěžní činnost“ na základě předložené žádosti schválí zastupitelstvo obce dle rozpočtových možností obce v daném roce.

9.   Každý žadatel je povinen předložit ke kontrole vyúčtování finančních prostředků, které byly poskytnuty z obecního rozpočtu na financování projektu.

10.   Vyúčtování bude předloženo poskytovateli nejpozději do 30-ti dnů po ukončení akce.

11.    V kategorii „Pravidelná soutěžní činnost“ bude vyúčtování podpory provedeno nejpozději do 31.1. následujícího roku.

12.   Podpora bude poskytnuta po předložení vyúčtování akce. (Nevztahuje se na kategorii „Pravidelná soutěžní činnost“)

 

 

 

PODPORA  SPORTOVNÍCH  AKTIVIT

 

Cílem finanční podpory je zkvalitnění nebo rozšíření nabídky zájmových aktivit dětí, mládeže a dospělých na území obce  Rokytnice n.R..  Podpora je   výhradně poskytována na akce jednodenní či vícedenní, které propagují či podporují zájmovou činnost (turnaje, soutěže…)

 

Uznatelné náklady:

·         Nájemné prostor a zařízení

·         Ceny soutěžícím

·         Náklady na energie

·         Cestovné , propagační předměty

·         Náklady na spotřebovaný materiál

 

 

PODPORA   SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

 

Cílem finanční podpory je vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky , a to opakovanými i jednorázovými  projekty (plesy, zábavy, estrády,koncerty,výstavy, kurzy , přednášky apod..)

 

Uznatelné náklady:

·         Nájem prostor a zařízení                  

·         Náklady na energie

·         Honorář účinkujících, cestovné, propagační předměty

·         Náklady na spotřebovaný materiál (přímo související s charakterem akce)

 

 

 

PODPORA   MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO VOLNÝ ČAS

 

Cílem finanční podpory je zkvalitnění materiálně technického vybavení pro zájmové aktivity mládeže a dospělých na území obce Rokytnice nad Rokytnou.

 

Uznatelné náklady:

·           Sportovní potřeby

·          Materiální vybavení pro dlouhodobou zájmovou činnost

 

PODPORA PRAVIDELNÉ SOUTĚŽNÍ ČINNOSTI

 

Cílem finanční podpory je zajištění činnosti organizací, působících v celoročních soutěžích s důrazem na zapojení dětí a mládeže.

 

Uznatelné náklady:

·         Cestovné na soutěže

·         Náklady za energie

·         Nákup sportovního vybavení

 

4.ČÁST – ÚČINNOST

 

Tato pravidla byla schválena Usnesením zastupitelstva obce  Rokytnice nad Rokytnou dne  19.9.2008 a nabývají účinnosti dne  1.1.2009.

 

5.   ČÁST – ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

         Dnem účinnosti těchto směrnic se ruší dosavadní způsob příspěvků na činnost a na jednotlivé akce, pořádané společenskými a sportovními organizacemi v obci.

 

 

 

 

Josef Herbrych                              Ing. Věra Václavková

starosta obce                                  místostarostka obce

 

 

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *